Resources

WAC Taiji

Benefit the Lung exercises - Chen Xiaowang
Rings of life - Moving Qi

Dry wash yinxiang points - Moving Qi

6 Healing sounds
Liver
Heart
Spleen
Lung
Kidney
6 San Jiao (Triple Burner)

10 move taiji form

24 move Yang-style taiji form
(simplified Beijing)

Part 1
Part 2
Whole form

Morley Taiji

(Silk reeling - Chen Xiaowang
Standing - Chen Xiaowang
Laojia form SECTION 1 - Chen Xiaowang
Xinjia form - Chen Xiaowang

Chen 19 Form
Chen 19 Form - Chen Xiaowang
Chen 19 Form 1 & 2- Moving Qi
Chen 19 Form 3 & 4- Moving Qi
Chen 19 Form 5 & 6- Moving Qi
Chen 19 Form 7- Moving Qi
Chen 19 Form 8 - Moving Qi
Chen 19 Forms 9 & 10 - Moving Qi
Chen 19 Form 11 - Moving Qi

Chen Laojia
Lao Jia Form 1-8 - Moving Qi
Lao Jia Form 39- Moving Qi
Lao Jia Form 40 & 41- Moving Qi
Lao Jia Form 43 - 46- Moving Qi

Taiji Gongfu shan (Fan Form)
Taiji Fan - Moving Qi
Taiji Fan - back view (music speed)
Taiji Fan - Professor Li Deyin
Taiji Fan - Morley Dance Fusion

Chen Sabre Form
Chen Sabre - section 1 front view

Chen Sabre - section 1 back view
Chen Sabre - section 2 front view
Chen Sabre - section 2 back view

Chen Sabre - section 3 front view
Chen Sabre - section 3 back view

Chen Sabre - section 4 front view
Chen Sabre - section 4 back view

Chen Sabre - Morley

Clissold Park

Hunyuan warm-ups - Moving Qi
Rings of life - Moving Qi
Da gong - Feng Zhi Qiang
Hunyuan 24 taiji - Feng Zhi Qiang
Hunyuan 24 taiji Part 1 - Moving Qi
Hunyuan 24 taiji Part 2 - Moving Qi
Hunyuan chansigong - Feng Zhi Qiang
Lao Jia Form 1-8 - Moving Qi
Laojia Forms 15 & 16 - Moving Qi
Forward & backwards walks - Moving Qi
Silk reeling - Chen Xiaowang
Standing - Chen Xiaowang
Chen Sabre - Chen Xiaowang
Chen Sword - Moving Qi
Chen Spear 1-13 - Moving Qi
Chen Spear 14-21 - Moving Qi
Chen Spear 14-21 (back view) - Moving Qi